หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลหนองหมู
สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหมู
การศึกษาดี มีคุณภาพชีวิต
เศรษฐกิจพอเพียง หลีกเลี่ยงอบายมุข
ปลูกฝังวัฒนธรรมและศาสนา พัฒนาแหล่งทรุดโทรมและสิ่งแวดล้อม
พร้อมการบริการที่โปร่งใส สู่ความพึงพอใจของชาวประชา
นางสาวสุนันทา ศุภสิทธิ์
ปลัดเทศบาลตำบลหนองหมู
วิสัยทัศน์
นายสิริชัย ธงรัตนะ
นายกเทศมนตรีตำบลหนองหมู
เทศบาลตำบล
หนองหมู
อ.วิหารแดง จ.สระบุรี
1
2
3
 
 
 
  การไฟฟ้าได้จำหน่ายกระแสไฟฟ้าในเขตเทศบาลตำบลหนองหมูทั่วทุกพื้นที่ ราษฎรมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน
 
 
 
  เทศบาลมีกิจการประปาเป็นของตนเอง สามารถให้บริการแก่ประชาชนในเขตเทศบาลได้อย่างเพียงพอ และทั่วถึง
 
 
 
 
มีบริการเน็ตประชารัฐ จำนวน 3 จุด
    ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 หมู่ 2 หมู่ 3