หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
นายไพบูลย์ ดาวเรือง
รองนายก ทต.
นายทัตพล บุญเรือง
รองนายก ทต.
นายพรชัย อุ่นงามพันธุ์
เลขานุการนายก ทต.
นายเอกชลิต สุวรรณ์
ที่ปรึกษานายก ทต.
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลหนองหมู
............................
ปลัดเทศบาลตำบล
นายอิทธิพล กุลาดี
รองปลัดเทศบาลตำบล
รักษาการปลัดเทศบาล
นางสาวสุดารัตน์ อดิการกุล
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางมธุรส นัฐปิลันธน์
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวจงรักษ์ งามวิลัย
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหมู
" เมืองอยู่ดี คนมีสุข
ส่งเสริมวัฒนธรรม
น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง "
นายอารยะ ชีสังวรณ์
นายกเทศมนตรีตำบลหนองหมู
วิสัยทัศน์
ดร.อารยะ ชีสังวรณ์
นายกเทศมนตรีตำบลหนองหมู
เทศบาลตำบล
หนองหมู
อ.วิหารแดง จ.สระบุรี
1
2
3
 
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
 
 
 
 
เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยมีการป้องกันภัยและลดอุบัติเหตุทางถนน
ฝึกอบรมเพิ่มทักษะในการป้องกันภัยและระงับอัคคีภัยต่างๆ รวมถึงฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย
และการป้องกันบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ซึ่ง เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชน
มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
 
พัฒนาการศึกษาจากการเสริมสร้างการเรียนรู้จากสื่อการเรียนการสอน เสริมสร้างประสบการณ์และพัฒนาการของเด็กให้เป็นไปตามวัย มีประสิทธิภาพ รวมถึงการได้รับอาหารกลางวัน อาหารเสริม ที่ถูกต้องตามหลักโภชนาการ
 
ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคต่างๆในชุมชนเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดีขึ้น
 
พัฒนาคุณภาพชีวิต คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ให้มีชีวิตที่ดีขึ้น เสริมคุณค่าให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการ สงเคราะห์เบี้ยยังชีพเพื่อเป็นการดูแลและจัดสวัสดิการ
 
เสริมสร้างการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน จัดประชุมประชาคมชุมชน ส่งเสริมและพัฒนาทักษะความรู้ด้านอาชีพ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบทบาทสตรี
 
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
 
 
พัฒนาระบบคุณภาพบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
 
 
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมอนุรักษ์และฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณี
และวัฒนธรรมท้องถิ่น
 
 
 
 
ส่งเสริมและสืบสานศาสนาวัฒนธรรม เพื่อรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีไทยอันดีงามให้คงอยู่สืบไป
 
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี
 
 
 
 
ส่งเสริมต่อต้านการทุจริตตามหลักธรรมาภิบาล
 
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน เพิ่มทักษะความรู้ให้กับผู้นำท้องถิ่น ส่งเสริมให้ประชาชนจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาเทศบาล
 
 
ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 
 
 
 
พัฒนาปรับปรุงเส้นทางสัญจรทางเท้า ถนน
 
มีระบบการประปาที่เสถียรภาพและมีคุณภาพมาตรฐาน
 
มีไฟฟ้าส่องสว่างทั่วถึงทุกพื้นที่ในเขตเทศบาล
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
เทศบาลตำบลหนองหมู
โทร 036-353-244 ต่อ 101
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
เทศบาลตำบลหนองหมู
โทร 036-353-244 ต่อ 101
เริ่มนับ วันที่ 19 มี.ค. 2553
 
   
   
   
  แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10