หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
นายไพบูลย์ ดาวเรือง
รองนายก ทต.หนองหมู
นายทัตพล บุญเรือง
รองนายก ทต.หนองหมู
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลหนองหมู
สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหมู
การศึกษาดี มีคุณภาพชีวิต
เศรษฐกิจพอเพียง หลีกเลี่ยงอบายมุข
ปลูกฝังวัฒนธรรมและศาสนา พัฒนาแหล่งทรุดโทรมและสิ่งแวดล้อม
พร้อมการบริการที่โปร่งใส สู่ความพึงพอใจของชาวประชา
นายอารยะ ชีสังวรณ์
นายกเทศมนตรีตำบลหนองหมู
วิสัยทัศน์
ดร.อารยะ ชีสังวรณ์
นายกเทศมนตรีตำบลหนองหมู
เทศบาลตำบล
หนองหมู
อ.วิหารแดง จ.สระบุรี
1
2
3
 
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
 
 
 
 
เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยมีการป้องกันภัยและลดอุบัติเหตุทางถนน
ฝึกอบรมเพิ่มทักษะในการป้องกันภัยและระงับอัคคีภัยต่างๆ รวมถึงฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย
และการป้องกันบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ซึ่ง เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชน
มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
 
พัฒนาการศึกษาจากการเสริมสร้างการเรียนรู้จากสื่อการเรียนการสอน เสริมสร้างประสบการณ์และพัฒนาการของเด็กให้เป็นไปตามวัย มีประสิทธิภาพ รวมถึงการได้รับอาหารกลางวัน อาหารเสริม ที่ถูกต้องตามหลักโภชนาการ
 
ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคต่างๆในชุมชนเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดีขึ้น
 
พัฒนาคุณภาพชีวิต คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ให้มีชีวิตที่ดีขึ้น เสริมคุณค่าให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการ สงเคราะห์เบี้ยยังชีพเพื่อเป็นการดูแลและจัดสวัสดิการ
 
เสริมสร้างการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน จัดประชุมประชาคมชุมชน ส่งเสริมและพัฒนาทักษะความรู้ด้านอาชีพ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบทบาทสตรี
 
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
 
 
พัฒนาระบบคุณภาพบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
 
 
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมอนุรักษ์และฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณี
และวัฒนธรรมท้องถิ่น
 
 
 
 
ส่งเสริมและสืบสานศาสนาวัฒนธรรม เพื่อรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีไทยอันดีงามให้คงอยู่สืบไป
 
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี
 
 
 
 
ส่งเสริมต่อต้านการทุจริตตามหลักธรรมาภิบาล
 
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน เพิ่มทักษะความรู้ให้กับผู้นำท้องถิ่น ส่งเสริมให้ประชาชนจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาเทศบาล
 
 
ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 
 
 
 
พัฒนาปรับปรุงเส้นทางสัญจรทางเท้า ถนน
 
มีระบบการประปาที่เสถียรภาพและมีคุณภาพมาตรฐาน
 
มีไฟฟ้าส่องสว่างทั่วถึงทุกพื้นที่ในเขตเทศบาล
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
เทศบาลตำบลหนองหมู
โทร 036-353-244 ต่อ 101
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
เทศบาลตำบลหนองหมู
โทร 036-353-244 ต่อ 101
เริ่มนับ วันที่ 19 มี.ค. 2553
 
   
   
   
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10