หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
นายไพบูลย์ ดาวเรือง
รองนายก ทต.
นายทัตพล บุญเรือง
รองนายก ทต.
นายพรชัย อุ่นงามพันธุ์
เลขานุการนายก ทต.
นายเอกชลิต สุวรรณ์
ที่ปรึกษานายก ทต.
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลหนองหมู
............................
ปลัดเทศบาลตำบล
นายอิทธิพล กุลาดี
รองปลัดเทศบาลตำบล
รักษาการปลัดเทศบาล
นางสาวสุดารัตน์ อดิการกุล
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางมธุรส นัฐปิลันธน์
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวจงรักษ์ งามวิลัย
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหมู
" เมืองอยู่ดี คนมีสุข
ส่งเสริมวัฒนธรรม
น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง "
นายอารยะ ชีสังวรณ์
นายกเทศมนตรีตำบลหนองหมู
วิสัยทัศน์
ดร.อารยะ ชีสังวรณ์
นายกเทศมนตรีตำบลหนองหมู
เทศบาลตำบล
หนองหมู
อ.วิหารแดง จ.สระบุรี
1
2
3
 
 
ประกาศการจัดทำคู่มือประชาชน
คู่มือประชาชน
กรณีแก้ไขกลุ่มชาติพันธ์ุหรือกลุ่มของชนกลุ่มน้อย เนื่องจากเป็นรายการที่ไม่ถูกต้องตามข้อเท็จจริง
การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร กรณีแก้ไขรายการสัญชาติ
การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร
การแก้ไขรายการบ้าน กรณีมีรายการบ้านผิดไปจากข้อเท็จจริง หรือบ้านเลขที่ซ้ำกัน
การขอใบแทนหนังสือสำคัญเกี่ยวกับทะเบียนชื่อบุคคล กรณีชำรุดในสาระสำคัญหรือสูญหาย
การขอปรับปรุงรายการ กรณีบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย/บุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนเคยมีชื่ออยู่ในทะเบียนประวัติ แต่ถูกจำหน่ายรายการออกจากทะเบียนประวัติและฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร
การขอลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบ้านตามมาตรา 23 แห่งพรบ.สัญชาติ(ฉบับที่4)พ.ศ.2551
การขอเลขที่บ้าน กรณีทะเบียนบ้านชั่วคราว
การขอเลขที่บ้าน
การขอหนังสือรับรองการเกิด ตามมาตรา20/1
การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน กรณีคนสัญชาติไทยหรือตนต่างด้าวที่มีใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวตายในประเทศ
การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน กรณีมีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้านมากกว่า 1 แห่ง
การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน เมื่อปรากฏว่าบุคคลในทะเบียนบ้านได้ตายไปแล้ว แต่ยังไม่ได้จำหน่ายชื่อและรายการบุคคล
การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน เมื่อมีคำสั่งศาลให้ผู้ใดเป็นคนสาบสูญ
การแจ้งขอทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้าน
การแจ้งรื้อถอนบ้าน หรือบ้านถูกทำลาย
การตรวจ คัด และรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร กรณีเอกสารต้นฉบับหรือเอกสารหลักฐานที่เก็บต้นฉบับเอกสารการทะเบียน
การตรวจ คัดและรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร
การพิสูจน์สถานะการเกิด และสัญชาติ กรณีเด็กที่ถูกถอดทิ้ง เด็กเร่ร่อน หรือเด็กที่ไม่ปรากฎบุพการีหรือบุพการีทอดทิ้ง
การเพิ่มชื่อ กรณีการใช้สูติบัตร ใบแจ้งการย้ายที่อยู่ หรือทะเบียนบ้านแบบเดิม
การเพิ่มชื่อ กรณีคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย ได้รับการผ่อนผันให้อยู่อาศัยในราชอาณาจักร เป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองหรือกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ
การเพิ่มชื่อกรณีซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย เป็นการถาวรขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน
การเพิ่มชื่อ กรณีคนต่างด้าวที่มีหนังสือเดินทางเข้ามาในประเทศไทย ซึ่งระยะเวลาการอนญาตให้อยู่ในประเทศไทยยังไม่สิ้นสุด มีความประสงค์ขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน ท.ร.13
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 5
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
เทศบาลตำบลหนองหมู
โทร 036-353-244 ต่อ 101
เริ่มนับ วันที่ 19 มี.ค. 2553
 
   
   
   
  แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10