คู่มือประชาชน

    ยกเลิกการค้นหา  
       

ประกาศการจัดทำคู่มือประชาชน


คู่มือประชาชน


กรณีแก้ไขกลุ่มชาติพันธ์ุหรือกลุ่มของชนกลุ่มน้อย เนื่องจากเป็นรายการที่ไม่ถูกต้องตามข้อเท็จจริง


การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร กรณีแก้ไขรายการสัญชาติ


การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร


การแก้ไขรายการบ้าน กรณีมีรายการบ้านผิดไปจากข้อเท็จจริง หรือบ้านเลขที่ซ้ำกัน


การขอใบแทนหนังสือสำคัญเกี่ยวกับทะเบียนชื่อบุคคล กรณีชำรุดในสาระสำคัญหรือสูญหาย


การขอปรับปรุงรายการ กรณีบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย/บุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนเคยมีชื่ออยู่ในทะเบียนประวัติ แต่ถูกจำหน่ายรายการออกจากทะเบียนประวัติและฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร


การขอลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบ้านตามมาตรา 23 แห่งพรบ.สัญชาติ(ฉบับที่4)พ.ศ.2551


การขอเลขที่บ้าน กรณีทะเบียนบ้านชั่วคราว

  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 11