หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
นายไพบูลย์ ดาวเรือง
รองนายก ทต.หนองหมู
นายทัตพล บุญเรือง
รองนายก ทต.หนองหมู
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลหนองหมู
สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหมู
การศึกษาดี มีคุณภาพชีวิต
เศรษฐกิจพอเพียง หลีกเลี่ยงอบายมุข
ปลูกฝังวัฒนธรรมและศาสนา พัฒนาแหล่งทรุดโทรมและสิ่งแวดล้อม
พร้อมการบริการที่โปร่งใส สู่ความพึงพอใจของชาวประชา
นายอารยะ ชีสังวรณ์
นายกเทศมนตรีตำบลหนองหมู
วิสัยทัศน์
ดร.อารยะ ชีสังวรณ์
นายกเทศมนตรีตำบลหนองหมู
เทศบาลตำบล
หนองหมู
อ.วิหารแดง จ.สระบุรี
1
2
3
 
โครงสร้างเทศบาลตำบลหนองหมู
 
นายกเทศมนตรีตำบลหนองหมู
 
รองนายกเทศมนตรี
 
รองนายกเทศมนตรี
 
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหมู
 
รองประธานสภา ทต.
 
เลขานุการสภา ทต.
 
สมาชิกสภา ทต.
 
โครงสร้างส่วนราชการ
 
ปลัดเทศบาล
 
รองปลัดเทศบาล
 
สำนักปลัดเทศบาล
 
กองคลัง
 
กองช่าง
 
- งานธุรการ
- งานพัฒนาชุมชน
- งานสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์
- งานงบประมาณและ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
- งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย
- งานทะเบียนและบัตร
- งานนิติการ
 
- งานการเงินและบัญชี
- งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน
- งานจัดเก็บรายได้
   
   
   
   
   
   
   
 
- งานวิศวกรรม
- งานสาธารณูปโภค
- งานผังเมือง
- งานก่อสร้างและบูรณะถนน
- งานไฟฟ้าสาธารณะ
- งานประเมินราคา
   
   
   
   
 
กองการศึกษา
 
กองสาธารณสุขฯ
 
- งานบริหารการศึกษา
- งานธุรการ
- งานพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก
- งานกีฬาและนันทนาการ
- งานส่งเสริมประเพณี และศิลปวัฒนธรรม
   
   
   
   
   
 
- งานสุขาภิบาลอนามัย และสิ่งแวดล้อม
- งานศูนย์บริการสาธารณสุข
- งานส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพ
- งานป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ และโรคไม่ติดต่อ
- งานกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล
- งานกิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ
- งานป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
เทศบาลตำบลหนองหมู
โทร 036-353-244 ต่อ 101
เริ่มนับ วันที่ 19 มี.ค. 2553
 
   
   
   
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10