หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
นายไพบูลย์ ดาวเรือง
รองนายก ทต.หนองหมู
นายทัตพล บุญเรือง
รองนายก ทต.หนองหมู
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลหนองหมู
สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหมู
" เมืองอยู่ดี คนมีสุข
ส่งเสริมวัฒนธรรม
น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง "
นายอารยะ ชีสังวรณ์
นายกเทศมนตรีตำบลหนองหมู
วิสัยทัศน์
ดร.อารยะ ชีสังวรณ์
นายกเทศมนตรีตำบลหนองหมู
เทศบาลตำบล
หนองหมู
อ.วิหารแดง จ.สระบุรี
1
2
3
 
 
 
  เทศบาลตำบลหนองหมู เป็นหน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ซึ่งได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะ จากสุขาภิบาลเป็นเทศบาลตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 เมื่อ วันที่ 25 พฤษภาคม 2542 มีสมาชิกสภาเทศบาลที่มาจากการเลือกตั้ง จำนวน 12 คน และคณะผู้บริหาร ท้องถิ่น ประกอบด้วย นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และเลขานุการนายก เทศมนตรี (ได้รับจากการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2549)
 
 
 
  เทศบาลตำบลหนองหมู ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ถนนเศรษฐสุนทร ตำบลหนองหมู อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี อยู่ทางทิศใต้ของอำเภอ มีระยะห่างจากอำเภอประมาณ 8 กิโลเมตร และอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดสระบุรี มีระยะห่างจากจังหวัดสระบุรี ประมาณ 34 กิโลเมตร
 
 
 
 
  เทศบาลตำบลหนองหมู มีเนื้อที่ประมาณ 2.7 ตารางกิโลเมตร
  พื้นที่ส่วนใหญ่ของเทศบาลตำบลหนองหมู ใช้ประโยชน์ทางด้านการประกอบอาชีพเกษตรกร และพื้นที่อยู่อาศัย
 
 
 
  ทิศเหนือ ติดต่อกับ เขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมู อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี  
ทิศใต้ ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลวิหารแดง อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลวิหารแดง อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี  
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลวิหารแดง อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี
 
 
  เขตเทศบาลตำบลหนองหมู มีสภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่ม และภูมิอากาศ แบ่งออกเป็น 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว
  ประชากรในเขตเทศบาลส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม รับจ้าง ค้าขาย และรับราชการ มีรายได้เฉลี่ย ประมาณ 3,000 – 10,000 บาท / เดือน
 
 
 
  เทศบาลตำบลหนองหมู ประชากร มีจำนวนประชากรรวม 1,527 คน แยกเป็น
 
ชาย จำนวน 736 คน คิดเป็นร้อยละ 48.20
 
หญิง จำนวน 791 คน คิดเป็นร้อยละ 51.80
 
จำนวนครัวเรือน 395 ครัวเรือน
  (ข้อมูลจากการสำรวจประชากร วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2552)
 
 
 
ชุมชนที่ ชื่อชุมชน
จำนวนประชากร (คน)
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
คณะกรรมการ
ชุมชน
  1 ชุมชนบ้านบางกง 105 131 236 53 13  
2 ชุมชนบ้านเหนือพัฒนา 148 170 318 69 15
  3 ชุมชนวัดเกาะแก้วอรุณคาม 266 269 535 175 15  
4 ชุมชนบ้านหนองหมูใต้ 217 221 438 98 15
  รวม 736 791 1,527 395 58
 
 
 
  พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรม เช่น การทำโรงเพาะเห็ด การทำสวนส้ม การทำนา
  สถานประกอบการด้านพาณิชยกรรม เทศบาลมีกิจการประปาเป็นของตนเอง 1 แห่ง
 
 
 
 
 
โรงสีไฟในเขตเทศบาล จำนวน 1 แห่ง
  แหล่งท่องเที่ยวในเขตเทศบาลไม่มี แต่เป็นทางผ่านไปยังแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง ได้แก่
 
เจดีย์พระคุณแม่
 
หมู่บ้านไม้ดอก - ไม้ประดับ อำเภอองค์รักษ์ จังหวัดนครนายก
 
 
 
   
   
   
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10