Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
โครงการผู้สูงอายุยิ้ม  
 

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม ที่ผ่าน กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลหนองหมูได้จัดทำโครงการผู้สูงอายุยิ้ม ด้วยเร่งเห็นถึงบทบาทและความสำคัญของผู้สูงอายุ  ซึ่งเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ชีวิต  มีความรู้ความสามารถในด้านต่างๆ มีพลังสร้างสรรค์สิ่งต่างๆได้ดีถ้าได้รับการสนับสนุนอย่างถูกต้อง  บุตรหลานและสังคมควรคำนึงถึงคุณค่าและประโยชน์ของผู้สูงอายุ   ควรช่วยเหลือเกื้อกูลให้มีชีวิตที่เป็นสุขตามสมควร  
เนื่องจากวัยสูงอายุเป็นวัยที่มีความต้องการแตกต่างไปจากวัยอื่นรวมทั้งปัญหาในด้านสุขภาพที่แตกต่างกัน  ร่างกายมีการถดถอยและเสื่อมลงเป็นผลทำให้โรคภัยไข้เจ็บต่างๆเบียดเบียน  สิ่งสำคัญคือการได้รับการดูแลเอาใจใส่จากคนรอบข้างซึ่งมีผลต่อสุขภาพกายและใจ    จากการสำรวจผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลหนองหมูในปีงบประมาณ  2552  พบว่ามีจำนวนผู้สูงอายุทั้งหมด    187  คน  เป็น  ผู้สูงอายุในส่วนใหญ่มีปัญหาสุขภาพกาย  เช่น  การเจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อ   อุบัติเหตุ  โรคข้อเสื่อม  ความดันโลหิตสูง   เบาหวาน  สมองและหลอดเลือด  ซึ่งปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญได้แก่  เรื่องออกกำลังกาย   อาหาร  อารมณ์  ส่งผลให้ร่างกายเจ็บป่วยง่าย  การเจ็บป่วยด้านสุขภาพจิตในผู้สูงอายุอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์  มีความเศร้าใจ  กังวลใจ  น้อยใจ  เสียใจ และการอยู่ร่วมในสังคมของผู้สูงอายุบุตรหลานมักปล่อยให้อยู่โดดเดี่ยว  ขาดความยอมรับและความเชื่อถือด้านการพัฒนาสังคม   เพื่อให้การดำเนินการพัฒนาสุขภาพผู้สูงอายุ เป็นไปอย่างต่อเนื่องเป็นรูปธรรมและเกิดการร่วมใจกัน กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลหนองหมูจึงได้จัดทำโครงการผู้สูงอายุยิ้มขึ้น
ภายในงานจัดให้มีการประชุมสมาชิกผู้สูงอายุ   เพื่อกำหนดแนวทางในการจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุ โดยศึกษาถึงสภาพปัญหาและความต้องการ มีการรับสมัครเข้าเป็นสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ  มีการอบรมบรรยายในด้านการดำรงชีวิตโดยวิถีพุทธและส่งเสริมวัฒนธรรมไทย ให้ความรู้เกี่ยวกับอาหาร ส่งเสริมการดูแลสุขภาพร่างกายและจิตใจ  โดยแนะนำให้ผู้สูงอายุได้การออกกำลังกายที่เหมาะสมกับสภาพร่างกาย ในอันเป็นประโยชน์ต่อผู้สูงอายุต่อไป

 

ข่าว ณ. วันที่ 31 ส.ค. 2553 เวลา 11.39 น. โดย คุณ ชลลดา ชาตกุล

ผู้เข้าชม 8662 ท่าน

 
 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player