Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
พิธีเปิดอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหนองหมู  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

         เมื่อวันอาทิตย์ที่ 9  พฤษภาคม 2553 เป็นวันเปิดอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหนองหมูอย่างเป็นทางการ ในส่วนของพิธีการและการจัดกิจกรรมภายในงาน  ได้จัดให้มีการทำบุญเลี้ยงพระในตอนเช้า  การแจกเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการ      การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   การจัดแสดงสินค้า OTOP ซึ่งเป็นสินค้าภายในเขตชุมชนและเขตพื้นที่ใกล้เคียง  

         ซึ่งพิธีเปิดสำนักงานในครั้งนี้  เทศบาลฯ ได้รับเกียรติจาก  นายบุญจง วงศ์ไตรรัตน์ รมช. กระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยคณะเดินทางมาเป็นประธาน    และ นายถาวร พรหมมีชัย ผวจ. สระบุรี ได้กล่าวรายงานให้การต้อนรับ    โดยมีแขกผู้มีเกียรติมาร่วมงานหลายท่าน เริ่มที่ นายชโลธร ผาโคตร รอง.ผจก. สระบุรี  นายอุกริช  พึ่งโสภา  รอง.ผจก.สระบุรี   นายประวีณ สรวยสุวรรณ นอภ.วิหารแดง   รต.ปรพล อดิสาร  ส.ส. สระบุรี เขต1  นายองอาจ วงษ์ประยูร  นายวัชรพงษ์ คูวิจิตรสุวรรณ  สส.สระบุรี เขต2  นายฉัตรชัย ศิลาพร อดีต สส.สระบุรี  นายสิริชัย ธงรัตนะ นายก ทต.หนองหมู  นายวิสูตน์  ธงรัตนะ  รอง.นายกฯ  นายไพบูรณ์  ดาวเรือง  เลขานุการนายกฯ  นายจรัญ เข็มกลัด ที่ปรึกษานายกฯ นางสาวสุนันทา ศุภสิทธิ์  ปลัดฯ หัวหน้าส่วนราชการ  กำนัน  ผู้ใหญ่ บ้าน พ่อค้าประชาชนมาร่วมพิธีเปิดสำนักงานใหม่ของเทศบาลกันอย่างเนื่องแน่น

         นายบุญจง วงศ์ไตรรัตน์ รมช. กระทรวงมหาดไทย กล่าวว่าเทศบาลเป็นรูปแบบของการปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการพัฒนามาอย่างยาวนาน และทำหน้าที่ได้เสมือนโรงเรียน สอนประชาธิปไตยให้กับประชาชนได้เข้าใจถึงหลักการมีส่วนร่วมในการปกครอง   ดังนั้น คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาและพนักงานเจ้าหน้าที่ของเทศบาล จะต้องตระหนักถึงภาระหน้าที่รับผิดชอบของตนเองในการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพแก้ไขปัญหาและให้บริการประชาชนได้อย่างสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน

          นายสิริชัย  ธงรัตนะ  นายก ทต.หนองหมู เปิดเผยว่า ทต. หนองหมู มีประชากรในพื้นที่ประมาณ 1,800 คน ไม่รวมประชากรแฝงประกอบอาชีพทำการเกษตรหนุ่มสาวทำงาน รายได้จากการจัดเก็บภาษีพร้อมเงินอุดหนุนจากภาครัฐ กว่า 25 ล้านบาท ต่อมาได้ยกฐานะจากสุขาภิบาลเป็นเทศบาลตำบลหนองหมู เมื่อวันที่ 25 พ.ค. พ.ศ. 2542 ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 116 ตอนที่ 9 ก  ลงวันที่ 24 ก.พ.  พ.ศ. 2542   ที่ผ่านมา  สนง. ทต. หนองหมู  มีลักษณะเป็นอาคารพาณิชย์  ห้องเดียว 2 ชั้น มีพื้นที่ไม่เพียงพอต่อการให้บริการประชาชน  และเพื่อเป็นการรองรับการขยายตัวของภารกิจ  ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 เพื่อรองรับความต้องการ และการบริการประชาชนที่มาติดต่อราชการได้โดยสะดวก คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล จึงเห็นชอบให้ก่อสร้าง “อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหนองหมู” ขึ้นใหม่ ด้วย งบประมาณ 14.6 ล้านบาท

ทั้งนี้ก็เพื่อการยกระดับ มาตรฐานการให้บริการประชาชนให้มีความรวดเร็ว สะดวก สบาย มีสภาพภูมิทัศน์ และสถานที่ ที่เอิ้อต่อการปฏิบัติหน้าที่ ทำให้ผลการดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

 

ข่าว ณ. วันที่ 26 พ.ค. 2553 เวลา 15.10 น. โดย คุณ ชลลดา ชาตกุล

ผู้เข้าชม 3104 ท่าน

 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player